โครงงาน

 Creative Electronics Education


Resize of Screen-Shot-2014-01-07-at-3.39.22-PM1-1024x680

Resize of Screen-Shot-2014-01-07-at-4.46.57-PM

http://cointerra.com/engineering-update-asic-bringup-diagnostic-testing/
ENGINEERING UPDATE: ASIC Bringup and Diagnostic Testing

          โครงงานที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิดในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาและสามารถนำมาใช้งานได้จริงในแต่ละเรื่องที่นำเสนอ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานต่างๆ  ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและออกแบบวงจร, ทดลอง, ประกอบ, บันทึกผล โดยมีแนวความคิดที่ว่าโครงงานทั้งหมดต้องอยู่บนทฤษฏี และหลักการที่สามารถคิดพิสูจน์ได้ และช่วยให้เกิดแนวทางในการต่อยอดความคิดเพิ่มขึ้นต่อไป  

   www. CreativeEEd.com


 

 

 

 

 купить линейный светодиодный светильник