เพาเวอร์ออดิโอแอมป์ (Power Amplifier)

Creative Electronics Education


knif hybridi angled

 http://www.inner-magazines.com/news/396/66/Knif-Audio-hybrid-power-amp

150w-lm3886-power-amplifier

 http://electronics-diy.com/150w-lm3886-power-amplifier.php

Margulesu280sc-1

http://184.168.208.58/View-Article.asp?hArticle=935

7ad45c40be5dc130ff1ac4230a98d8ba

http://www.talkaudio.co.uk/index.php/index.html/_/reviews/amplifiers/kenwood-xr400-4-four-channel-amplifier-r1789


       เพาเวอร์ออดิโอแอมป์ (Power Amplifier) นั้นเราคงพบเห็นและเจอวงจรนี้กันบ่อยๆ  ทั้งเครื่องเสียงในบ้าน,  เครื่องเสียงกลางแจ้ง, แอมป์หลอด,  ในรถยนต์ (ตามตัวอย่างรูปแสดงข้างบน) หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือของเรา จนอาจบอกได้ว่าเพาเวอร์ออดิโอแอมป์เป็นวงจรที่มีการใช้งานมาก  และเหมาะที่จะเป็นวงจรพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ทั้งนี้เพราะได้รวมเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆ  มากมายเข้าไว้อย่างเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, การใช้งานทรานซิสเตอร์, วงจรจ่ายกระแสและแรงดันคงที่, การเลือกคลาสการทำงาน, การออกแบบวงจรขับกำลัง,  การป้อนกลับสัญญาณ, การออกแบบแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง เป็นต้น
OPA335_250x188

opamphttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa335.pdf

              นอกจากนี้วงจรเพาเวอร์ออดิโอแอมป์ยังทำให้เราเข้าใจเรื่องของการใช้ตัวออปแอมป์ (Operation Amplifier) ซึ่งเป็นไอซีสำเร็จ หรือเรียกสั้นๆว่า op-amp ที่จะเป็นพื้นฐาน ในการขยายสัญญาณขนาดเล็ก, การจัดการสัญญาณ, การคำนวณ, การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1http://www.inner-magazines.com/news/396/66/Knif-Audio-hybrid-power-amp

2. http://electronics-diy.com/150w-lm3886-power-amplifier.php

3. http://184.168.208.58/View-Article.asp?hArticle=935

4. http://www.talkaudio.co.uk/index.php/index.html/_/reviews/amplifiers/kenwood-xr400-4-four-channel-amplifier-r1789

5. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa335.pdf


www.CreativeEEd.com


 для диагностики