เพาเวอร์ออดิโอแอมป์แบบประกอบขึ้น

Creative Electronics Education


tr power amp

SanKen Mono Power Amplifier Board BurnMester 933 [150W]
http://www.yuan-jing.com/sanken-mono-power-amplifier-board-burnmester-933-150w

SPA300 kit

 SPA300 kit
http://www.groundsound.com/spa300kit.php

           เพาเวอร์ออดิโอแอมป์ที่ออกแบบและต่อวงจรใช้งานเองนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมของนักฟังเพลง (Hi End) นักอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการให้สัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นจากวงจรที่ออกแบบได้ดีที่สุด สามารถปรับแต่ง  แก้ไขวงจร เพื่อให้ระบบทำงานเข้ากันเอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งวงจรให้ขับกำลังสูงๆ  ได้มากหรือน้อยตามต้องการ  แต่จุดด้วยของการเลือกใช้หรือออกแบบด้วยการต่อวงจรคือ ต้องมีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ็อิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า และการเดินสายไฟในตัวเพาเวอร์แอมป์ เป็นต้น

www.CreativeEEd.com

тамбов монтировки