หลักการเบื้องต้นเพาเวอร์ออดิโอแอมป์

Creative Electronics Education


Amp1

 Simple three-stage power amplifier 

Amp2

 Negative feedback operation

 Designing Audio PowerAmplifiers   Bob Cordell P.12

          หลังจากที่เราได้รู้จักกับเพาเวอร์ออดิโอแอมป์เบื้องต้นไปแล้ว ในหน้านี้จะเป็นการแนะนำหลักการเบื้องต้นของวงจรเพาเวอร์ออดิโอแอมป์ เพื่อให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างสำคัญถึงการทำงาน ซึ่งเราสามารถนำไปพิจารณาเลือกซื้อ การซ่อมบำรุงในกรณีที่เกิดการชำรุด การปรับแต่งวงจรให้คุณภาพสูงขึ้นหรือมีประสิทธิภาพตามที่เราต้องการ เราอาจจะดูในรูปประกอบข้างบนคือ  ในรูปแรกบนสุด (Simple three-stage power amplifier) จะเป็นตัวอย่างของเพาเวอร์ออดิโอแอมป์เบื้องต้นที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ 3 ส่วนคือ
  • IPS : In Put Stage เป็นกลุ่มของวงจรส่วนอินพุตที่จะทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงเข้ามา ส่วนของวงจรควบคุมกระแสคงที่ (ประมาณ 2 mA) วงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง และรับสัญญาณป้อนกลับมาจากเอาต์พุต
  • VAS : Voltage Amplifier Stage เป็นกลุ่มของวงจรที่จะทำหน้าที่ขยายแรงดันที่เกิดขึ้นจากวงจร IPS ให้มีขนาดเพิ่มขึ้นและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีส่วนของวงจรควบคุมกระแสคงที่ (ประมาณ 10 mA) ทั้งนี้เป็นส่วนของวงจรจัดไบอัสให้กับส่วนของการขับกำลังในส่วนถัดไปด้วย
  • OPS: Out Put Stage  ส่วนสุดท้ายจะเป็นวงจรขับกำลังให้กับโหลด (ลำโพง) โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วนประกอบกันคือ ส่วนของการขับเบื้องต้น (Driver) และส่วนของการขับกำลังสุดท้าย (Power Out Put) ซึ่งในส่วนของวงจรนี้จะทำงานหนักและเกิดความร้อนขึ้น
          ต่อมาในรูปที่แสดงถัดลงมา (Negative feedback operation) จากรูปวงจรที่อธิบาย จะเป็นลักษระของสัญลักษณ์  เพื่อใช้ในการสื่อความหมายถึง คุณสมบัติของเพาเวอร์แอมป์ที่เราต้องการอธิบาย ซึ่งประกอบไปด้วยอัตราการขยายของตัวเพาเวอร์แอมป์ การกำหนดอัตราการขยายของตัวเพาเวอร์แอมป์  อัตราส่วนของการป้อนกลับสัญญาณ สัญญาณที่เกิดขึ้นทางด้านอินพุต ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบระบบส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์การทำงานของตัวเพาเวอร์แอมป์เอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพาเวอร์ออดิโอแอมป์
  1. เพาเวอร์แอมป์แบบใช้ไอซีสำร็จ
  2. เพาเวอร์แอมป์แบบประกอบขึ้น

 เอกสารอ้างอิง

1. Designing Audio PowerAmplifiers   Bob Cordell

настенные светильники светодиодные для внутреннего освещения