ระบบโซล่าเซลล์ (Solar PV Roof top)

Creative Electronics Education


solar-panel-installation-quote

http://diy-home-solar-panels.blogspot.com

               ปัจจุบันมีการติดตั้ง ออกแบบเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ Solar PV Roof top มากมาย ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการได้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้นเป็นที่คุ้มค่า และราคาของระบบเริ่มจะไม่สูงมากนั้กเหมือนในช่วง ประมาณ 10-15 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจให้  บริษัทต่างๆ เริ่มสร้างธุระกิจแนวนี้เพิ่มขึ้น  และอย่างเป็นที่ทราบว่าระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่  ก็สามารถขายพลังงานคือกลับให้กับการไฟฟ้าได้อีกทาง แต่ก่อนที่เราจะคิดติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop นั้นเรามาพิจารณาจุดเด่นที่น่าสนใจของระบบนี้กันก่อน การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ ดังต่อไปนี้
      1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
      2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
      3. มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
      4. ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
      5. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
      6. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
      7. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
      8. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
      9. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

              ดังนั้น ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นความหวังของคนทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาถึงในอีกไม่นาน และการประยุกต์ใช้งานระบบโซล่าเซลล์นั้นมีหลายด้านอย่างเช่น

ZwickauBIG

Solar Installation, Zwickau, Saxony (Germany)

http://www.solarpowerworldonline.com/2013/05/solar-panel-art-installations/

 • ในบ้านพักที่อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของระบบแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอก, ระบบรักษาความปลอดภัย, เครื่องระบายอากาศ, ปั้มน้ำ, การกรองน้ำ และไฟฉุกเฉิน
 • ปั้มน้ำ ในส่วนของการใช้ในบ้าน การเลี้ยงสัตว์, การปลูกพื้ชด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบแสงสว่าง ในส่วนของที่จอดรถ, ถนนทางเดินภายในและนอกบ้าน, ป้ายแสดงข้อความ, ที่วางโทรศัพท์ การบริหารการใช้นำ้ในบ้านและฟาร์มขนาดเล็ก
 •  ระบบชาร์จแบตเตอรี่ ในส่วนของไฟฉุกเฉิน, ระบบเปิด/ปิด ไฟ้ฟ้าอัตโนมัติ, แหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในบ้าน, และการใช้ไฟฟ้าในที่ห่างไกลเมือง
 •  การปลูกพื้ชด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนของปั้มน้ำ, กังหันวิดน้ำ
 •  เกี่ยวกับปศุสัตว์ ในส่วนของการเติมออกซิเจน การใช้ปั้มน้ำ
 •  ทางด้านสุขภาพ ในส่วนของตู้แช่เย็น, การเก็บรักษายา, วัคซีน และเคร่ื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ
 •  การสื่อสารโทรคมนาคม ในส่วนของสถานีทวนสัญญาณ, เครื่องมือทั่วไป, อุปกรณ์พกพาต่างๆ,  เครื่องวัดความชื้น
 •  การสั้งงานอัตโนมัติ ในพื้นที่ภูเขา, พื้นที่ทะเล, พื้นที่นำ้แข็ง, และการเชื่อมต่อสัญาณเข้ากัน
 •  การสื่อสาร ในส่วนของตัวระบุตำแหน่ง สัญญาณเตือนภัย, หอเตือนภัย, สัญญาณจราจร, สัญาญไฟถนน, โทนศัพท์ฉุกเฉิน
 •  การสื่อสารดาวเทียว และเทคโนโลยีดาวเทียม

SMART-1_is_travelling_to_the_Moon_using_a_new_solar-electric_propulsion_system

SMART-1 IS TRAVELLING TO THE MOON USING A NEW SOLAR-ELECTRIC PROPULSION SYSTEM

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2003/04/SMART-1_is_travelling_to_the_Moon_using_a_new_solar-electric_propulsion_system


ข้อมูลอ้างอิง

 1. http://www3.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm

2. http://www.walkingitaly.com/tusoro/solare/solareaa.htm

3. http://www.solarpowerworldonline.com/2013/05/solar-panel-art-installations/

4. http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2003/04/SMART-1_is_travelling_to_the_Moon_using_a_new_solar-electric_propulsion_system

5. http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=3031&pid=3030


www.CreativeEEd.com

 для бани