ระบบโซล่าเซลล์ ตอน 1

Creative Electronics Education


การคำนวณขนาดของ ระบบโซล่าเซลล์

                การคำนวนณขนาดของระบบโซล่าเซลล์นั้น เราจะต้องทราบความต้องการพลังงานที่ใช้งานเป็นหลักว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่เราใช้และระยะเลาการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นนั้นเอง อย่างเช่น เราต้องการใช้ทีวีแอลอีดีขนาด 30 วัตต์ 1 เครื่อง เปิดใช้งานเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวันเราต้องใช้ขนาดของระบบโซล่าเซลล์เท่ากับ

ua39eh5003rxxp_305_right-angle-700x700

วิธีการคือ  ปริมาณการใช้งานของโหลด เท่ากับ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ คูณ ด้วยระยะเวลาที่ใช้งาน

 30 วัตต์ X 10 ชั่วโมง เท่ากับ 300 วัตต์  

นั้นหมายความว่า เราต้องเก็บพลังงานไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย 300 วัตต์เพื่อนำมาใช้งานกับทีวีแอลอีดีตัวนี้
เราจะมาคำนวณขนาดของแผ่นโซล่าเซลล์ว่าเราจะต้องใช้ขนาดเท่ากับ  นำค่าพลังไฟฟ้าที่ต้องการหารด้วย 5 ( 5 ในที่นี้หมายถึง 5 ชั่วโมง) เกิดจากการประมาณช่วงระยะเวลาของการได้พลังงานจากแสงอาทิตย์ตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ก็จะเท่ากับ

KYOCERA KC60 60W 12V SOLAR PANEL

KYOCERA KC60 60W 12V SOLAR PANEL


      300 วัตต์/5 ชม.  เท่ากับ 60 วัตต์  นั้นหมายความว่าเราจะต้องใช้แผ่นโซล่าเซลล์ขนาด เท่ากับ 60 วัตต์ 

          ต่อมาเราจะคำนวณขนาดของแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ในระบบเราต่อ คือ แบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะบอกความจุเป็น A/h  อย่างเช่น 12V 30A/h, 12V 100A/h  ซึ่งหมายความว่าสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ เอาแรงดันของตัวแบตเตอร่ี คูณด้วยกระแสต่อชั่วโมง คือ 12V X 30A/h เท่ากับ 360 W/h และ 12V X 100A/h เท่ากับ 1200W/h  ตามลำดับ

batt 1


 ในที่นี้เราจะใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากับ จากสูตร P=IV  หรือ I = P/V  เมื่อ 300 วัตต์/12 โวลต์ ( P คือพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ และ V คือแรงดันของตัวแบตเตอรี่)  เท่ากับ 25A/h

 หมายเหตุ  ในการใช้งานจริงเราอาจจะเผื่อขนาดของความจุของแบตเตอรี่ และแผ่นโซล่าเซลล์ให้มากกว่าที่คำนวณเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 % เพื่อให้ระบบสามารถชดเชยในช่วงที่แสงอาทิตย์อาจจะไม่สม่ำเสมอนั้นเอง 

ข้อมูลอ้างอิง 

1. http://www.power-sonic.com/images/powersonic/sla_batteries/ps_psg_series/12volt/PS-1270_11_Feb_21.pdf

2. http://www.altestore.com/store/Solar-Panels/51-to-99-Watt-Solar-Panels/Kyocera-KC60-60W-12V-Solar-Panel/p3300/

 


www.CreativeEEd.com


кухня купить киев