คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

 Creative Electronics Education


เครื่องชาร์จ

 http://www.blackanddecker.com/power-tools/VEC1089ABD.aspx

          คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นั้นเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการชาร์จ ทั้งนี้เครื่องชาร์จต้องสามารถปรับปริมาณการชาร์จในสเตจ (Stage of Charge)  วิธีการชาร์จ  เพื่อให้แบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้เต็มที่ทุกรอบการใช้งาน และแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามที่ควรจะเป็นซึ่งโดยทั่วไปจะต้องสามารถควบคุมแรงดันที่จ่ายแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้คงที่ (CV: Constant Voltage และ CC: Constant Current) ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ตอบสนองในรูปแบบของช่วงระยะเวลาการชาร์จต่างๆ ได้

Charg_batt

 

           แนวทางสำคัญในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรชาร์จแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสและแรงดันได้คงที่นั้น จะอยู่ที่การออกแบบวงจรควบคุมด้วยการเปรียบเทียบ (Comparator (V)) ระหว่างแรงดันอ้างอ้าง (Vref) ซึ่งปกติวงจรเหล่านี้จะใช้ออปแอมป์ในการออกแบบสร้าง โดยวงจรในส่วนของการควบคุมแรงดัน (Vo) นั้น จะถูกตรวจจับมาที่ Comparator (V) และในส่วนของแรงดันอ้างอิง (Vref set (Vo)) นี้ก็จะใช้ตำแหน่งของกราวด์ GND OUT PUT ทำงานแต่ในส่วนของการควบคุมกระแสนั้นจะใช้การเปรียบเทียบ (Comparator (I)) ตรวจจับที่ Rsc แต่แรงดันอ้างอิง (Vref set (Io)) จะใช้ตำแหน่งของกราวด์ GND POWER แทนเพ่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่แรงดันเอาต์พุต ซึ่งที่กล่าวมานี้เราสามารถออกแบบในลักษณะของวงจรอะนาลอกได้ทั้งหมด
         ในกรณีที่เราต้องการออกแบบให้ส่วนของตัวควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามานั้น เราจะเห็นได้ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเข้าไปปรับค่าแรงดันอ้างอิง (Vref) ต่างๆ ทั้งแรงดันเอาต์พุตและกระแส, การแสดงผลต่างๆ (Display), การรับค่าการทำงานด้วย (Key Control), การตรวจจับอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ (Temp Sensor) การวัดค่าแรงดันที่เกิดขึ้น ( V_Batt) ของตัวแบตเตอรี่รวมทั้งกระแส (I_Charge) ที่ในการชาร์จนั้นเอง

www.CreativeEEd.com

 

 

 

 виды металлических брекетов