แนวทางการติดตั้งแผง โซล่าเซลล์

Creative Electroics Educantion 


1.  ทิศทางการรับแสงของ โซล่าเซลล์

How-to-Install-the-Solar-Panel-Safely

 How to Choose the installation angle of Solar Panel

http://www.articlesbase.com/construction-articles/solar-panel-installation-manual-3787846.html

        การติดตั้งโซล่าเซลล์ (solar cell) นั้นเราจะต้องพิจารณาถึงพลังงานที่จะเกิดขึ้ันกับระบบของเราให้มากที่สุด โดยเริ่มจากการหับหน้าของแผงโซล่าเซลล์ไปทางทิศใต้  เพื่อให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นได้ยาวที่สุดตลอดทั้งวัน ซึ่งการนหันไปทิศใต้เป็นการพาดผ่านแนวขวางนั้นเอง  นอกจากนั้นเราควรยกระดับเอียงของแผลโซล่าเซลล์ (Tilt Angle) ให้ได้ระดับประมาณ 15 องศา เพื่อให้แผ่นโซล่าเซลล์ทำความสะอาดตัวเองได้  และวัสดุใดๆ ไม่สามารถวางบนแผ่นโซล่าเซลล์โดนจะไหลลงไปเอง เช่นใบไม้ และจะต้องมีช่องระหว่างหลังคากับแผ่นโซล่าเซลล์พอประมาณ เพื่อเป็นส่วนช่วยให้เกิดการระบายความร้อนซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์
         แต่ทั้งนี้ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ขนาดใหญ่  บางครั้งก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของระบบโซล่าเซลล์เช่นกันที่จะทำให้ได้พลังงานลดลง ที่บางครั้งเราไม่สามารถแก้ไขได้

2. การยึดโซล่าเซลล์กับโครงสร้างหลังคา
           สำหรับการยึดแผ่ยโซล่าเซลล์เข้ากับหลังคานั้น ในรูปข้างล่างที่แสดงนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมเครื่องมือที่ใช้  อุปกรณ์ต่างๆ  การวางรูปแบบยึดบนหลังคา (MODULE GABLE ROOF LAYOUT) ลักษณะการยึดรางระหว่างหลังคากับแผ่นโซลล่าเซลล์พอสังเขปสำคัญๆ ส่วนรายระเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์อ้างอิง

620466077c427f141effa294382f5fba_L

 Ease of implementation

http://www.finnwind.fi/eng/solar-panel-installation

install 2

install 3

install 1

install 4

 

install 5

 

install 6

 Solar Power System Installation Manual

http://www.npcpsolar.com/images/SRSInstallationGuide.pdf


3. สิ่งที่ควรเพิ่มเติมให้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันอันตรายคือ
  • การใช้ไดโอดป้องกัน ในส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างมากของระบบโซล่าเซลล์ ทั้งนี้เมื่อแรงดันของโซล่าเซลล์ต่ำลงในช่วงเวลากลางคืน ถ้าไม่มีไดโอดกันกระแสย้อนกลับก็จะทำให้แผ่นโซล่าเซลล์เกิดการเสียหายขึ้นได้ ซึ่งลักษณะการอต่อไดโอดนั้นจะต่อแบบอนุกรมกับขั้วต่อจากแผ่นโซล่าเซลล์

Blocking diodes

  • การป้องกันกระแสเกิน  เราควรมีส่วนของการป้องกันการจ่ายกระแสเกินของแผ่นโซล่าเซลล์  หรือระบบทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเช่นโดยอาจจะใช้ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ (fuse or circuit breaker) ก็ได้
  • ระบบกราวด์ ในส่วนนี้เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือฟ้าผ่ากับระบบ โดยการใช้น๊อตยึดแผ่นโซล่าเซลล์และโครงสร้างทั้งหมดลงกราว์ด โดยใช้สายไฟ (แนะนำขนาด 10 AWG) ดังแสดงในรูป

Grounding1

Grounding2


 

 ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.articlesbase.com/construction-articles/solar-panel-installation-manual-3787846.html

2. http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual2/solar-cell/index3.html

3. http://file.siam2web.com/makhaen/files[document]/2012529_36172.pdf 4. http://cnbestsolar.88582.net/manual/  

5. http://www.npcpsolar.com/images/SRSInstallationGuide.pdf


 www.CreativeEEd.com

блузка для девочки 1 год