การตรวจจับกระแสไฟฟ้า (Current Sense)

Creative Electronics Education


         การตรวจจับกระแส (Current Sense) ไฟฟ้าสำหรับในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากทั้งนี้ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินกว่าปกติ  จะเป็นผลอันตรายต่อวงจรและระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้ ดังนั้นการใช้วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้าเข้ามา ก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เช่น จำกัดกระแส (Current Limit), การป้องกัน (Over Current Protection), บันทึกผลข้อมูล (Data logger) และตรวจสอบ (Monitor) เป็นต้น

shunt-99604-3110839

Shunt

http://www.directindustry.es/prod/rcd-components-inc/shunts-99604-971751.html

CT

Isolation(Voltage)Transformer, Supreme Accracy Current Transformers

http://www.taehwatrans.com/

CT_VAC01_aug2012
Current sensors offer high-quality power measurements

http://www.electronicproducts.com/Analog_Mixed_Signal_ICs/Amplifiers/Current_sensors_offer_high-quality_power_measurements.aspx

current-sensor

Current Sensing

http://www.nktechnologies.com/current-sensing.html

0-50_Static

0 to 50 A Integrated Current Sensor ICs

http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx

            การตรวจจับกระแสนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 คือ การตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และการตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยการใช้อุปกรณ์ตรวจจับแยกกันหรือจะใช้อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับร่วมกันทั้งสองแบบ ทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัสอีกด้วย เนื้อหาที่นำเสนอนี้เป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่ต้องการให้ท่านรู้และเข้าใจเพ่อเป็นพื้นฐานต่อไป  ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องท้ายบทความจะอธิบายเพิ่มเติมและการเลือกใช้งานวิธีต่างๆ อย่างเหมาะสม 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  1. การตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  2. การตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.directindustry.es/prod/rcd-components-inc/shunts-99604-971751.html

2. http://www.taehwatrans.com/

3. http://www.nktechnologies.com/current-sensing.html

4. http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx


 www.CreativeEEd.com


 воронеж клеи