การตรวจจับกระแสสลับ(AC)

Creative Electronics Education


           สำหรับการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบสลับนั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสำหรับการออกแบบวงจร  หรือการประยุกต์ใช้งานบางอย่าง  และโดยมากแล้วตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบนี้จะใช้วงจรที่ง่ายและราคาถูก ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะไฟฟ้ากระแสสลับนั้นสามารถส่งผ่านพลังงานเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเวลา (จะใช้แนวคิดเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า Power Transformer)  และสามารถนำอุปกรณ์เข้ามาตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นได้  ส่วนตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับนี้มีทั้งตัวต้านทานกระแสทั่วไป (R-Shunt), CT  และ  Hall Effect เป็นต้น

ctarduino1 Arduino AC current input A

 CT sensors – Interfacing with an Arduino

 http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface

             ในรูปที่แสดงข้างบนนี้ จะเป็นลักษณะการต่อใช้งานของ CT สำหรับการตรวจจับกระแสไฟฟ้า และเราสามารถนำสัญญาณที่ได้มาคำนวณเพื่อให้เป็นค่าที่เหมาะสมในการนำไปต่อใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์  ได้อย่างถูกต้อง

current-trans

trans53

trans55a

Current Transformer Basics

http://www.electronics-tutorials.ws/transformer/current-transformer.html

          จากในรูปที่แสดงนี้จะเป็นหลักการทำงานของ CT และเทคนิดการนำไปใช้งานที่จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบวงจรในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เราเข้าใจวิธีการและเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหากรณที่ต้องการปรับปริมาณการตรวจจับกระแสที่ไม่เท่ากัน แต่ใช้ตัวตรวจจับเดียวกัน

CT4

svar_i

Welding inverter up to 100A

http://danyk.cz/svar_en.html

             จากในรูปข้างบนจะเป็นการประยุกต์ใช้งาน CT ในวงจรของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่เราสามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับนำไปประยุกต์  ซึ่งจากในวงจรตัว CT จะอยู่ที่ตำแหน่ง Tr2 (ใกล้กับหม้อแปลงเอาต์พุต) โดยสัญญาณที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาเรียงกระแสที่ไดโอด BA159 และส่งเป็นสัญญาณควบคุมเข้าที่ขา 3 ของไอซี UC3844 นั้นเอง
          ในส่วนของการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบสลับนี้อุปกรณ์สามารถใช้อุปกรณ์ลักษณะเดียวกันกระการตรวจจับกระแสตรงได้  ดังนั้นวิธีการตรวจจับกระแสตรงสามารถใช้วงจรเดียวกันเพื่อนำมาตรวจจับแบบกระแสสลับ  แต่ในที่นี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ลักษณของการใช้ CT เป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้เพราะราคา และการออกแบบที่ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งโดยส่วนใหญ่การใช้งานทั่วไปจะเป็นลักษณะนี้มากกว่า

  www.CreativeEEd.com


 free online slots