การชาร์จแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid (SLA)

Creative Electronics Education


3-Stage Charge Curve

www.Batterytechsolutions.com


          การชาร์จแบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid (SLA) นั้น ส่วนใหญ่เราจะพิจารณาในเรื่องช่วงหรือระยะเวลาของการชาร์จดังในรูปที่แสดง โดยหลักสำคัญแล้วจะมี 3 ช่วงคือ Bulk Stage, Apsorption Stage และ Float Stage  ซึ่งในแต่ละช่วงนั้นจะสัมพันธ์ระหว่างกับแรงแรงดันตกคร่อมที่ตัวแบตเตอรี่และปริมาณกระแสที่ใช้ในการชาร์จ คือ
       ในช่วง Bulk Stage จะเป็นการเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ตัวแบตเตอรี่มีประจุน้อย หรือเราใช้แบตเตอรี่จนหมด ในสภาวะนี้ตัวแบตเตอรี่จะมีค่าความต้านทานภายในต่ำมาก (มิลลิโอห์ม) ในช่วงนี้เราจะต้องควบคุมปริมาณกระแสในการชาร์จที่เหมาะสม และการชาร์จในช่วงเวลานี้จะเกิดความร้อนกับแบตเตอรี่ขึ้นพอควร
      ในช่วงต่อมาจะเป็นช่วงของ Apsorption Stage เป็นช่วงระยะที่จะให้ตัวแบตเตอรี่ค่อยๆ ดูดซึมหรือซึมซับประจุเข้าไปภายในเรื่อยๆ ให้แบตเตอรี่เก็บประจุได้เต็มที่โดยทั่วไปในช่วงนี้จะใช้ปริมาณกระแสในการชาร์ไม่สูงเหมือน Bulk Stage และเมื่อผ่านระยะเวลาไปประมาณ 6-8 ชม. ปริมาณกระแสก็จะค่อยๆ ลดลงเองและแรงดันตกคร่อมแบตเตอรี่จะคงที่ ประมาณ 14.0-14.6V
          ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายจะเป็นช่วงของ Float Stage จะเป็นช่วงของการชดเชยการคายประจุของตัวแบตเตอรี่ ในกรณีที่เราต้องเก็บแบตเตอรี่ไว้นานกับที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประจุยังคงอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เราใช้งาน และแรงดันตกคร่อมแบตเตอรี่ในช่วงนี้ประมาณ 13.8V ทั้งนี้อาจจะเลือกการใช้งานกับแบตเตอรี่ได้บางชนิดที่สามารถใช้การชาร์จแบบนี้ได้

www.CreativeEEd.com


 5 free