กล่องควบคุมชาร์จเจอร์

Creative Electronics Education


         กล่องควบคุมชาร์จเจอร์ ให้แบตเตอรี่โดยทั่วไป จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการชาร์จแบตเตอรี่ให้เหมาะสม กับขนาดของพลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังควบคุมการจ่ายปริมาณพลังงานให้กับโหลดต่างๆ ที่ใช้งานกับแบตเตอรี่ให้เหมาะสมด้วย เช่นกัน โดยกล่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นอกจากสามารถทำงานตามที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังแสดงผลการทำงานของระบบ การเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ๆ หรือการเฝ้าระวังอันตรายกับระบบทั้งหมดได้ดี

controll_charger_3_www.lotus.co.ir/en/shop


solar_charger

Scalable 12V solar power system and battery charge controller

http://scurgeofhacking.blogspot.com/2012/05/scalable-12v-solar-power-system-and.html


             โดยทั้วไปเราจะเห็น กล่องควบคุมชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่สองแบบด้วยกันคือ แบบซื้อสำเร็จและที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมาเอง ทั้งสองแบบนั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งาน โดยแบบซื้อมาสำเร็จนั้นจะช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ ใช้งานได้ง่าย รูปแบบการใช้งานเป็นมาตราฐาน ในส่วนของการออกแบบเองนั้น สามารถพัฒนาส่วนอื่นๆเพิ่มเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล การแสดงผลในลักษณะต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์ระบบ หรือพัฒนาระบบให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นได้ และยืดหยุ่นต่อการใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะเป็นต้น

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. www.lotus.co.ir/en/shop

2. http://scurgeofhacking.blogspot.com/2012/05/scalable-12v-solar-power-system-and.html

 


 www.CreativeEEd.com

 

 

 лечение зубов клиника