Creative Electronics Education

แนวคิดของเว็บไซต์ (กำลังพัฒนาเว็บไซต์)

Creative Electronics Education


Untitled-1 copy


               เว็บไซต์  Creative Electronics Education หรือ www.CreativeEEd.com จัดทำขึึ้นเพื่อต้องการนำเสนอความรู้ แนวความคิดต่างๆ และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นสังคมแห่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกันในเรื่องของ
1. การออกแบบวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป และระบบควบคุมร่วมที่สำคัญเกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาวงจรขึ้นใหม่ให้เหมาะสมในประเทศหรือแม้แต่จะจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศ
3. การประยุกต์สร้างวงจรใหม่เพิ่มสำหรับพัฒนาระบบเดิมให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
4. การปรับปรุงแก้ไขระบบเดิมที่เกิดปัญหาเรื่องการบริการต่างๆ จากบริษัทต่างประเทศให้กระบวนการผลิตไม่ติดขัด
5. การหาสินค้าทดแทนและการซ่อมบำรุงระบบเดิม  ให้กลับมาทำงานได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด
           นอกจากการนำเสนอความรู้ในเรื่องต่างๆ  ยังมีในส่วนของการพัฒนาบอร์ดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์  แนวใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างทฤษฏีและปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  ช่วยให้เกิดแนวความคิดในเรื่องที่ศึกษาได้กว้างและลึกมากยิ่งขึ้น  และลดขั้นตอนการออกแบบให้กับผู้ท่ี่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ทั้งนี้องค์ความรู้ที่นำมาใช้เหล่านั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Untitled-1 copy

qrcode test


www.CreativeEEd.com

silver bridal jewellery